Møde om fuglelivet i Utterslev Mose 9. november 2022

Flere end 30 engagerede fugleinteresserede deltog i mødet d. 9. november i Mosehuset, Mosesvinget 3, der var arrangeret af Utterslev Moses Venner og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, hvor Nikolaj Noel Christensen, mangeårig kender og ornitolog holdt oplæg med indledning af Troells Melgaard, ligeledes mangeårig kender af Utterslev Mose og initiativtager til Naturplejelauget.

Troells forklarede de forskellige årsager til at nogle fuglearter er i god vækst og at andre fuglearter forsvinder. Klimaændringer, ofte regionalt, men også lokale naturtypeændringer har betydning. Grågås er et eksempel på en fugleart i overordentlig god vækst, antalsmæssigt, hvorimod sivsanger forsvandt i midten af 1980erne som følge af ændrede forhold i vinterkvarteret i Sahel-regionen i Afrika.

Konklusionen er at det kun giver mening at gøre noget ved det, som vi kan gøre noget ved lokalt, fx ved at lade græsset vokse eller sørge for en helt plan rørslåning.

Læs om udviklingstendenser for dyrelivet i perioden 1964-2022 i sammenhæng med naturplejens indflydelse på biodiversitet skrevet af Troells Melgaard (Download PDF)

Herefter holdt Nikolaj sit oplæg. Han gjorde bl.a. opmærksom på at tilstedeværelse af pungmejse er et eksempel på at helt lokale forhold kan være afgørende, da pungmejsen er meget glad for at bruge dunhammer til redemateriale.

Når det gælder vadefugle som vibe, tinksmed eller dobbeltbekkasin, så skal rørslåningen i mosen være så plan som muligt. Det vil sige uden stubbe i forskellige længder.

Nikolaj nævnte en række fuglenyheder som besøg af havørne i slutningen af sidste år, at rødtoppet fuglekonge er i fremgang, og at der fortsat er mange overvintrende ænder og vadefugle i modsætning til nattergalen, som er i tilbagegang, og at isfugl nu opleves fast i mosen.

Ynglende fugle som fjordterne og hættemåge er til gengæld udfordret af fugleøernes erosion.

Der er også en række forhold, der giver udfordringer for fuglene med episoder, der tit omtales i Facebookgruppen Utterslev Moses Venner. Det er fx fiskeri fra båd eller lignende, selv om sejlads ikke er tilladt, lystfiskere, der efterlader fiskeline, blink og andet grej, og hunde, der får lov at færdes løse. Dette kan i øvrigt anmeldes via hjemmesiden for Parker, Kirkegårde og Renhold.

I forhold til udviklingsmuligheder bør der tænkes i forbedringer som genopretning af fugleøer, at få genskabt kanalbredderne og at rørslåningen er helt plan. Dertil kommer grønne korridorer mod Høje Gladsaxe Parken og et nyt fugletårn i Midtmosen ved Brønshøjholm.

De grønne korridorer (faunapassager) vil også være til gavn for områdets sommerfugle og padder, som nu skal passere de nye meget brede cykelstier mod Høje Gladsaxe Parken. Der bør i stedet rettes et fokus på at etablere sammenhæng mellem Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Park, hvor Langholmen udgør mosens hjerte. Her kan man også opleve Utterslev Moses mange ynglende sangfugle og ikke mindst fugletrækket både forår og efterår.