Bro og boardwalk i Kirkemosen

Omkring jul 2020 fik et par beboere (Jørgen Fink og Ole Vendt) omkring Kirkemosen, uafhængigt af hinanden, den samme gode idé, at etablere en lille bro over kanalen i den nordlige ende af mosen, så passagen op forbi Hareskovvej kunne undgås, ved færdsel til fods rundt om mosen. Lokaludvalget blev kontaktet og en lille arbejdsgruppe blev nedsat, som siden da ved forskellige initiativer har arbejdet for at realisere forslaget.

Lidt om projektet
Kirkemosen er toppen af Utterslev Mose med områdets måske reneste vand, og det er et rekreativt område til stor glæde for os beboere og andre i området. Kirkemosen afleder vand via en kanal, der ender i et rør, der går under Hareskovvej og derefter en rende til Midtmosen ved Mosesvinget.

De eksisterende grusstier mod øst og syd, den asfalterede gang- og cykelsti langs Pilesvinget samt fortovet langs Hareskovvej giver god adgang hele vejen rundt om mosen, men da mosen i stigende grad anvendes til rekreative formål, er ønsket om mere, også børnevenlig, naturoplevelse blevet aktuelt, og behovet for at komme tættere på vandet og væk fra trafikken er steget.

Naturpleje laugets fine indsats med at rydde en natursti langs vestsiden af mosen og Københavns Kommunes aktiveringsindsats med rydning af tagrør, har været en stor succes og har åbnet mulighed for at kunne færdes langs mosen tæt på flora og fauna uden forstyrrende trafik. I hvert fald i den tørre tid, og såfremt der bliver etableret en bro over kanalen.

I vinterhalvåret vil terrænet på vestsiden imidlertid være for sumpet til at færdes i almindeligt fodtøj, og her kommer den slyngede boardwalk ind i billedet, idet man så vil kunne passere fra stien langs Pilesvinet ned over det sumpede terræn til broen og videre ad den nye sti på nordsiden af mosen og dermed åbne op for fine naturoplevelser langs mosen året rundt.

Der er en række fordele ved projektet
• Etablerede stier vil have en adfærdsregulerende virkning, da færdsel i terrænet hovedsageligt vil foregå ad disse, og dyreliv og flora derved skånes for en væsentlig del af den belastning, en øget trafik vil medføre.
• Børn vil kunne færdes rundt om mosen, uden at skulle tæt på trafikken på Hareskovvej.
• Det igangværende forsøg med paddehuller i Kirkemosen vil kunne kombineres med boardwalken, så man på tæt hold vil kunne følge faunaen i hullerne uden at forstyrre dyrelivet.
• Bro og boardwalk kunne være et godt udgangspunkt for formidling af information vedrørende den lokale flora og fauna i form af oplysningstavle og lejlighedsvise arrangementer i området.

Forslaget er delt op i to etaper
• Første etape består af etablering af boardwalken over vådområdet på mosens vestside samt etablering af broen over kanalen længst væk fra Hareskovvej. I begge ender etableres trampestier evt. med flis til henholdsvis stien ved Pilesvinget og græsarealet på nordsiden af mosen.
• Anden etape indeholder på længere sigt muligheden for at trampestien på nordsiden ændres til en egentlig grussti langs hele nordsiden af mosen frem til grusstien på østsiden, samt at der foretages en udvidelse/etablering af et beplantet bælte mellem den nyetablerede grussti og Hareskovvej. Denne etape vil sikre mulighed for at gangbesværede vil kunne få samme naturoplevelse ved at færdes i mosen som alle andre, og samtidig vil trafikgenerne fra Hareskovvej blive reduceret mest muligt uden skæmmende støjafskærmning eller lignende.